top of page

 

 

AIMA 25. YIL

BESTECİLİK ÖDÜLÜ

ŞARTNAME

1) Ödülün Amacı ve Kapsamı

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), 25. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, Türk bestecilerinin oda müziği üretimini desteklemek ve çoksesli Türk müziği repertuarına yeni oda müziği yapıtları kazandırmak amacıyla AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü oluşturmuştur. 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümü ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin başlangıcının 100. yıldönümüdür ve bu yıldönümlerinin üçü de AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne başvuracak bestecilerin yapıtlarında yönelebilecekleri yan temalar olarak belirlenmiştir. Yapıtların bu yan temalardan herhangi biriyle ya da birkaçıyla ilişki kurması arzu edilmekle birlikte bu bir zorunluluk değildir. Ödüle değer bulunan yapıtın belirlenmesinde bestecinin imgelem genişliği, yapıtın özgünlüğü, müzikal içeriği, biçimsel tasarımı, çalgısal yazıya uygunluğu gibi ölçütler öncelikle belirleyici olacaktır.

 

 

2) Katılım Koşulları

- AIMA Bestecilik Ödülü’ne, bu şartnamede belirtilen yapıt teslim tarihinde 40 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı besteciler başvurabilir.

 

- Yapıtlar piyanolu beşli (iki keman, viyola, viyolonselden oluşan standart yaylı çalgılar dörtlüsü ve piyano) için bestelenmiş olmalıdır.

 

- Yapıtın süresi 12-15 dakika aralığında olmalıdır. Yapıt çok bölümlü olabileceği gibi tek bölüm üzerinde inşa edilmiş de olabilir. Yapıtın çok bölümlü ya da tek bölümlü olması değerlendirme açısından belirleyici değildir.

 

- Bestecilerin genişletilmiş çalım tekniklerine başvurması durumunda şu sınırlanmalar gözetilmelidir: Yaylı çalgılar ve piyanoda uygulanan tekniklerde herhangi bir ek obje kullanılmamalıdır. Piyano-içi teknikler yorumcunun eliyle uygulayacağı tekniklerle (telleri susturma, doğuşkanlar, pizzicato, tırnak glissando’su vb.) sınırlandırılmış olmalıdır.

 

- AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne gönderilecek yapıtlar daha önce başka yarışmalarda ödül kazanmamış, icra edilmemiş, telif hakları devredilmemiş olmalı, bütün hakları yalnızca müellif besteciye ait olmalıdır.

 

- Besteciler AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne ancak piyanolu beşli için bestelenmiş yapıtlarla başvurabilirler. Bu ses ortamına uymayan yapıtlar değerlendirmeye alınmaksızın elenir. Bununla birlikte, yapıtların “Piyanolu Beşli” adını/başlığını taşıması zorunluluğu yoktur.

 

- AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne seçici kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları başvuramazlar.

 

 

3) Partisyonların Teslimi

- Yapıt partisyonları bilgisayar notasyonuyla yazılmalı, A4 ya da B4 boyutunda hazırlanan partisyonlar önlü-arkalı fotokopi yapılmış ve spiral ciltli olarak 8 nüsha halinde aşağıda belirtilen posta adresine gönderilmelidir.

 

- Partisyonların kapak sayfasının sol üst köşesine 5 harften oluşan bir rumuz yazılmalı, bu rumuz bestecinin adını ya da kimliğini hiçbir biçimde açığa çıkarmamalı, ima bile etmemelidir. Partisyonun herhangi bir yerinde bestecinin adına, kimliğine ait hiçbir ibare ya da işaret yer almamalıdır. Besteci adının görünmesi ya da farklı yöntemlerle açığa vurulması durumunda, söz konusu başvuru değerlendirme dışında bırakılacaktır.

 

- Besteciler, ayrıca bir Kimlik Zarfı hazırlayacak ve bu zarfı partisyonların gönderildiği büyük zarfın içine kapalı olarak yerleştirecektir. Kimlik Zarfı’nın içinde bestecinin adı soyadı, kısa özgeçmişi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iletişim bilgileri (cep telefon numarası, e-posta adresi ve posta adresi), eserin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun sahipliğini belirten imzalı taahhütname ile işbu şartnameyi bütün maddeleriyle kabul ettiğini belirten imzalı bir yazı bulunmalıdır. Teslim edilen yapıta ait rumuz hem Kimlik Zarfı’nın üzerinde hem de bestecinin adı-soyadı ile özgeçmişinin yer aldığı sayfada yazılı olmalıdır.

 

- Kimlik Zarfı’nın içinde, ayrıca, yaylı dörtlünün partisyonu ve titizlikle hazırlanmış partileri PDF formatında, bir cep belleğinde (flash disc) kayıtlı olarak teslim edilmelidir. AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’nü kazanan besteci, yapıtın partilerinin basılı ve spiral ciltli birer kopyasını Ayvalık Kültür Sanat Vakfı’nın aşağıda belirtilen posta adresine, sonuçların ilan edilmesinin ardından en geç bir hafta içinde teslim etmekle yükümlüdür. Partilerde dizek (porte) boyutu 6.5-7.0 mm. aralığında olmalı, sayfa çevrim yerlerinde yorumculara yeterli sürenin tanınmasına özen gösterilmelidir. Partilerin sayfa boyutu, bu koşulları sağlamak adına B4 olabilir.

 

- AIMA Bestecilik Ödülü’ne gönderilecek yapıtlar (bu şartnamenin 3. maddesinde belirtilen koşullara titizlikle uyularak) Ayvalık Kültür Sanat Vakfı’nın aşağıdaki adresine 1 Eylül 2023 tarihinde mesai saatinin bitimine kadar ulaştırılmış olmalıdır. Katılım zarflarının üzerinde, adresin yanı sıra, AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü ibaresi de yer almalıdır.

 

Ayvalık Kültür Sanat Vakfı

Sakarya Mahallesi, Gümrük Cad. 2. Sokak, 39/1, 10400

Ayvalık/Balıkesir

 

- E-posta üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir. Ancak, bilgi almak amacıyla şu adrese e-posta gönderilebilir: info@ayvalikmusic.org Bilgi almak için gönderilen iletilerde, mesajın konu kutucuğuna “AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü” yazılması rica edilir.

 

 

4) Seçici Kurul Üyeleri

Pelin Halkacı Akın
Filiz Ali

Ahmet Altınel

Füsun Köksal İncirlioğlu

Özkan Manav

Tolga Tüzün

Hasan Uçarsu

Mehmet Ali Uzunselvi

 

 

5) Seçici Kurul Üyelerinin Yapıtları Değerlendirmesi ve Sonuçların İlanı

- AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne son teslim tarihine (1 Eylül 2023) kadar gönderilmiş olan partisyonlar Vakıf aracılığıyla seçici kurul üyelerine iletilecek, kurul üyeleri yapıt partisyonlarını önce kişisel olarak, ardından bir araya gelerek inceleyecek ve değerlendirecektir.

 

- Seçici kurul üyelerinin değerlendirmesi ve sonucun kesinleşmesi ertesinde, ödüle değer bulunan yapıtların bestecilerine ait kimlik zarfları rumuzlar eşleştirilerek açılacak ve sonuçlar bestecilerin ad-soyadları, yapıt adları ve rumuzlarının belirtildiği bir tutanak üzerinde, seçici kurul üyelerinin imzalarıyla kayıt altına alınacaktır.

 

- AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü ile Jüri Özel Ödülü’ne değer bulunan yapıtlar ve bestecileri, 12 Eylül 2023 tarihinde AIMA’nın internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.

 

- Seçici kurul üyelerinin AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne ve/ya da Jüri Özel Ödülü’ne değer bulunan yapıt tespit edememeleri durumunda ödül verilmez. Ödüller birden çok yapıt arasında paylaştırılamaz, bölünemez.

 

- Seçici kurul üyelerinin kararları kesindir; değiştirilemez ve itiraz edilemez.

 

 

6) Ödüller

AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü 5.000 TL

 

 

7) Ödül Kazanan Yapıtın İlk Seslendirilişi: AIMA 25. Yıl Kutlama Konseri

- AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne değer bulunan yapıtın ilk seslendirilişi, 2023 yılı sonbaharında AIMA’nın 25. kuruluş yıldönümü onuruna İstanbul’da düzenlenecek konserde yapılacaktır.

 

- Ödül kazanan yapıtın ilk seslendiriliş hakkı, Ayvalık Kültür Sanat Vakfı’na ait olacak ve besteciye bu seslendirilişten dolayı herhangi bir telif ödemesi yapılmayacaktır. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılır.

 

- Ödül kazanan yapıtın farklı oda müziği gruplarınca seslendirilmesi durumunda, yapıtın partisyonunda ve program notlarında AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’nü kazanmış olduğunun belirtilmesi zorunludur.

 

- Ayvalık Kültür Sanat Vakfı Jüri Özel Ödülü’ne değer bulunan yapıtın seslendirilmesini üstlenmeyecektir. Bununla birlikte, AIMA ile Ayvalık Kültür Sanat Vakfı bu yapıtın da seslendirilmesine imkân sağlamak için yapıtın partisyon ve partilerini farklı oda müziği gruplarıyla paylaşacak, konser programlarına ilk seslendiriliş için önerecektir.

 

 

8) Şartname Maddelerinin Kabulü

- AIMA 25. Yıl Bestecilik Ödülü’ne başvuruda bulunan besteciler, bu şartnamede kayıt altına alınmış olan bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

bottom of page