top of page

Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV)

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA)

Gönüllü ve Stajyer Çalışmaları Politika Belgesi

 

AIMA Gönüllüsü olmak için info@ayvalikmusic.org adresine “GONULLU+İsim Soyisim” başlıklı bir e-posta gönderebilirsiniz.

 

1. Kurumsal Bilgi

1.1. 1998’de yaylı çalgılar için on günlük uzmanlık atölyeleri düzenlemek amacıyla yola koyulan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), zaman içinde farklı disiplinlerdeki uzmanlık sınıfları, festival orkestrası ve müzik festivaliyle kapsamlı bir örgütlenmeye dönüşmüştür. 2011 yılı Ocak ayında, AIMA faaliyetlerini daha kurumsal bir temele oturtmak amacıyla, Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı (AKSV) kurulmuştur. AIMA/AKSV geride kalan 25 yılda, 103 uzmanlık sınıfı and 7 atölye, 8 festival, sayısız kış ve bahar konserleri ile söyleşiler düzenlemiştir.

1.2. AIMA/AKSV’nin vizyonu, müzik eğitimi içindeki gençlerin ustalaşma yolunda güçlü rehberlikler bulduğu, ilerleme şevklerinin artarak içinde bulundukları müzik dalına evrensel katkılar sunabilecek donanımlar ile olanakların sağlandığı bir mikro evren yaratmaktır.

1.3. AIMA/AKSV’nin misyonu, klasik müzik eğitimi alan genç insanların müzisyen olma yolunda deneyimlerini artırmak alanlarında uzman müzik insanları ile bir araya getirerek görgü ve bilgilerini çoğaltmak ve klasik müziği Ayvalık’ta yerel halkla buluşturacak etkinlikler düzenlemektir.

1.4. AIMA/AKSV’nin amacı, akademik klasik müzik eğitimine destek olmak, klasik müzik eğitimi alan öğrencilerin deneyimlerini arttırmak, okul haricindeki çalışmalarını devamlı kılmak için organizasyonlar yapmak, usta müzik insanları ile uzmanlık sınıfları düzenlemek, donanımlı, bilgili ve deneyimli müzik insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak ve Ayvalık’ın toplumsal ve kültürel hayatına bu amaçlarla katkı sunmaktır.

 

2. Genel İlkeler

2.1. AIMA/AKSV, tüm faaliyetlerini hak temelli bir yaklaşımı esas alarak ve evrensel insan hakları ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.

2.2. AIMA/AKSV, her türlü ulusal, bölgesel, ırksal, dinsel, cinsel, toplumsal cinsiyet temelli, türsel ve siyasal ayrımcılığa karşıdır.

2.3. AIMA/AKSV çalışanları ve gönüllüleri, karşılıklı saygı, güven, uyum, şeffaflık, hesap verebilirlik, yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini gözeterek iletişim kurar ve çalışır.

2.4. AIMA/AKSV, faaliyetlerinde, maddi teşvikleri temel güdüleyici olarak kullanmadığı gibi, gönüllülüğü ve stajyerliği istismar ederek emek gücü sömürüsünün aracına da dönüştürmez; gönüllülerinin ve stajyerlerinin temel ihtiyaçlarını, kurumun imkanları dahilinde karşılamaya özen gösterir.

2.5. Herhangi bir ayrımcılık, cinsel taciz, sözlü veya fiziksel zorbalık, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve şiddet eyleminin faili sabit bulunan gönüllü ve stajyerlerin, AIMA/AKSV ile ilişkisi derhal kesilmek üzere işleme konur.

 

3. Gönüllülerin Hak ve Sorumlulukları

3.1. Gönüllüler ve stajyerler, AIMA/AKSV’nin karar alma süreçlerinin işleyişine ilişkin bilgi talep etme; inisiyatif alarak kurumun idaresine ve faaliyetlerine yönelik öneriler sunma; kurumun yönetici, çalışan, gönüllü ve stajyerlerini bir üst maddede belirtilen Genel İlkelere uygun olarak hareket etmeleri yönünde denetleme ve uyarma; Genel İlkelerle çelişen davranış ve faaliyetlere itiraz etme; sorumlu kurum personelini ve kurumun Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek kaydıyla gönüllülüğüne ara verme ya da bunu sonlandırma; regl izni kullanma haklarına sahiptir.

3.2. Gönüllü ve stajyerlerin AIMA/AKSV faaliyetleri kapsamında ulaşım, konaklama ve beslenme ihtiyaçları asgari insani koşullar gözetilerek kurum tarafından karşılanır.

3.3. Gönüllü ve stajyer, AIMA/AKSV’yi, kurumun genel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda ve etik kurallar çerçevesinde temsil etmekle yükümlüdür.

3.4. Gönüllü ve stajyerler, sürdürecekleri faaliyetleri sorumlu kurum yetkilisi ya da çalışanı gözetiminde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

3.5. Gönüllü ve stajyerler, her türlü angaryayı reddetme hakları saklı kalmakla birlikte, tıpkı kurum yetkilileri ve çalışanları gibi, zihin emeği ile kol emeği arasında kategorik bir ayrım gözetmeden fiziksel ve entelektüel kapasiteleri dahilinde ve kişisel becerilerine, niteliklerine ve ilgi alanlarına uygun olarak farklı nitelikte çalışmalara katılmayı kabul eder.

3.6. Gönüllü ve stajyerler, tıpkı etkinlik katılımcıları gibi, AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi bina kullanım koşullarına uygun davranmak zorundadır. Gönüllü ve stajyerlerin ofis kullanım yetki ve sorumlulukları, ilgili vakıf personelince belirlenir.

 

4. Gönüllülük ve Stajyerlik Şartları

4.1. Gönüllülük başvuruları, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu, gönüllü ve stajyer seçiminde, üniversitelerin sanat ve müzikle ilgili bölümlerinde, konservatuvarda ya da güzel sanatlar lisesinde okuyan veya klasik Batı müziğine ilgi duyan, en az orta-üstü derecede İngilizce bilen (yazılı ve sözlü) ve ofis programlarına hakim gönüllü ve stajyer adaylarına öncelik vermekle birlikte, gönüllülük ve stajyerlik başvuruları, AKSV’nin Resmi Senedi’nde yazılı amaçlarına ve AIMA/AKSV’nin Genel İlkelerine uymayı kabul eden 16-30 yaş arası tüm gençlere ve 31-39 yaş arası tüm genç yetişkinlere açıktır.

4.2. Gönüllülük çağrısı ihtiyaca binaen AKSV yönetimi tarafından karar verilen süreler için AKSV web sitesi, sosyal medya ve bu konuda çalışan platformlar üzerinden yapılır; gerek duyulduğu takdirde bu alanda yetkin diğer STK’lerden destek alınır. Çağrıda, görev tanımları, çalışma süresi gibi bilgiler paylaşılır ve adayların bir form doldurmaları talep edilir.

4.3. Yönetim Kurulu, gönüllü ve stajyer seçiminde, hem bilgi, birikim ve yetenekleriyle AIMA/AKSV’ye katkıda bulunması hem de kurumdaki çalışmaları sırasında bu başlıklarda kendini geliştirmesi muhtemel adaylara öncelik tanır.

4.4. Gönüllüler AKSV’ye ilk geldiklerinde AKSV’nin misyonu, vizyonu, faaliyetleri, ilkeleri ve kuralları konusunda bir oryantasyon eğitiminden geçerler. Gönüllülükleri süresince AKSV yönetiminden bir yetkili gönüllü mentoru olarak gerekli bilgilendirme, açıklama ve uyarıları yapmayı üstlenecektir.

4.5. Gönüllüler ile yapılacak tüm iletişim info@ayvalikmusic.org adresi üzerinden yürütülür. Gönüllüler ihtiyaç duyduklarında bu adrese anonim olarak ulaşabilecekleri ve her türlü uyarı, şikayet ve önerilerini kimliği gizli kalacak şekilde bildirebilecekleri konusunda bilgilendirilirler.

bottom of page